Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Robert J AU

Nghề nghiệp: ESL Teacher , Taxi driver > Business management

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years of esl teaching and language schools and high schools

Sở thích: i enjoy meeting new people and traveling and having new experiences

Giáo dục: cert # 3 business management

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Thái (Thông thạo), Tiếng Lào (Hội thoại)

Video Hồ sơ: