Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rob West

Nghề nghiệp: ESL Teacher, Online Tutor .

Kinh nghiệm giảng dạy: I have 6 years as an ESL Teacher , living in Southeast Asia. I have a Degree in teaching TESOL. I have taught all levels. I have a 60 certificate in TEFL.

Sở thích: guitar, piano, meditation, tea drinking

Giáo dục: Thongsook International BA TESOL program
Bangkok Thailand

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: