Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Paul Essex

Nghề nghiệp: English as a second language teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Several years teaching math and English as a second language in a pubic school setting.

Sở thích: Language, business, technology and sports.

Giáo dục: Amberton University: Masters in Education.
Sam Houston: Bachelors in Business.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: