Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nick WI

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 1-on-1 tutor
Small group teacher
Classroom teacher
ESL Project Manager

Sở thích: Travel, culture, outdoors, video games

Giáo dục: Arizona State University, Spanish
University of Wisconsin-Madison, Linguistics

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)