Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nadia Ru

Nghề nghiệp: Writer

Kinh nghiệm giảng dạy: I'm a certified kids yoga teacher! When I'm not writing stories and poems I'm usually teaching the kiddos a thing or two on the yoga mat!

Sở thích: Yoga, Travel, Adventure, Photography, Writing, Animals (Dogs), Snowboarding, Rock Climbing, Dancing, Meeting New People, Marine Biology, Psychology

Giáo dục: University of Waterloo - Psychology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)