Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nabesha N

Nghề nghiệp: Youtuber

Kinh nghiệm giảng dạy: I'm a native speaker.

Sở thích: Travel Vlogging on YouTube, world travel, fasjion, celebrities, shopping, style, relationship advice.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: