Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Musa T

Nghề nghiệp: Teacher, entrepreneur

Kinh nghiệm giảng dạy: Private Instructor of English
Consultant/Corporate Trainer

Sở thích: I enjoy learning new languages, movies, reading, video games and theology

Giáo dục: Bachelor of the Arts in English Literature
TESOL Certified

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Hội thoại), Tiếng A-rập (Cơ bản)

Video Hồ sơ: