Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mohammed Adeel R

Nghề nghiệp: English Language Teacher in a University

Kinh nghiệm giảng dạy: I have 5 years English teaching experience in Universities

Sở thích: Football, Cricket, News

Giáo dục: MA TEFL
CELTA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: