Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Michelle Ali

Nghề nghiệp: Voice Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Experienced in teaching English as a second language to adults in Japan and Egypt. Remedial reading teacher for children in Australia.

Sở thích: Literature

Giáo dục: I studied under the British education system in Australia.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: