Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Matt Na

Nghề nghiệp: English Teacher & Freelance Writer

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 year teaching English in Thailand

Sở thích: Sports, Science, Reading, Travelling, Music, Philosophy, History.

Giáo dục: Masters Degree in Human Resource Management (MSC)
First Class Degree in Business Studies (BA)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: