Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Maajidah J

Nghề nghiệp: Online Tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 years tutoring experience

Sở thích: baking, cooking swimming and helping people

Giáo dục: 1 year tutoring

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: