Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lyn Cob

Nghề nghiệp: Executive Assistant

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutoring First Aid
Teaching Anatomy & Physiology

Sở thích: Keeping fit and active

Giáo dục: Batchelors Science

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)