Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Luke Bar

Nghề nghiệp: Tutor , Civil Engineer, Professional Muay Thai Boxer

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutoring students for English test, Online English Tutoring, Tutoring at University

Sở thích: Sport, Muay Thai, Kickboxing, Boxing, Mma, Fitness, Science, Physics, Engineering, Travelling, Asian culture

Giáo dục: Meng (Master of Engineering) Civil Engineering from Cardiff University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: