Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Louise Hastings

Nghề nghiệp: Veterinary Medicine

Kinh nghiệm giảng dạy: 5+ years teaching in China, 6+ years teaching online

Sở thích: Animals
Fitness
Environment
Food
Volunteer Work
Veterinary Medicine

Giáo dục: Veterinary Medicine Bulgaria
Personal Trainer 3HFIT Shanghai
TEFL i-to-i
Leave no trace Ireland

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Trung Quốc (Cơ bản), Tiếng Ai-len (Thông thạo), Tiếng Pháp (Cơ bản), Tiếng Bun-ga-ri (Hội thoại)