Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Julia MF

Nghề nghiệp: Tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: I have 3 years experience tutoring children and young adults English, Math, and Science. I also have 1 year experience teaching children from the ages 3 - 10 english online.

Sở thích: Art, Travel and Food.

Giáo dục: I went to Bowie State University where I studied Biology.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)