Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Josephine M

Nghề nghiệp: Self-Employed

Kinh nghiệm giảng dạy: I've taught English Volunteering Overseas!

Sở thích: Rock climbing, hiking, camping, adventure, reading, history, writing, cooking

Giáo dục: Certificate IV in Makeup
Diploma In Screen and Media

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)