Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Joseph Lee3

Nghề nghiệp: Singer-Songwriter

Kinh nghiệm giảng dạy: I've been a guest teacher at a Swedish School for music and arts.

Sở thích: Movies, Music, Books, Traveling, Computer Programming,

Giáo dục: I went to high school in Texas and graduated as a Texas Scholar.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: