Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jonathan Triplehorn

Nghề nghiệp: Online Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I was an English teacher at an inlingua language school in Germany for a little over a year.

Giáo dục: Diploma from Northstar Academy online high school.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)