Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

John G86

Nghề nghiệp: Online English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Volunteer English Teacher 2 years
Online English Teacher 3 years

Sở thích: I enjoy watching/playing sports,
Traveling,
Tasting new foods,
Listing to music and
Dancing

Giáo dục: TESOL Certified English Teacher

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)