Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

John Fluent

Nghề nghiệp: Retired School Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Math and Science to High School students.

Sở thích: Music (guitar and drums). Baseball (Chicago Cubs) Golf and Football (Chicago Bears).

Giáo dục: Purdue University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: