Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Harry Patchett

Nghề nghiệp: English Teacher; University Student

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 months teaching English at Liceo Campestre Thomas De Iriarte (Bogotá, Colombia)

Giáo dục: I studied a BA majoring in English and minoring in ancient and modern history

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: