Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Hannie B

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Elementary school teacher, Teaching English in Honduras and Iceland.

Sở thích: Music, poetry, literature, film, history, travel, culture.

Giáo dục: Hanobek Acadamy

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: