Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Greg Hart

Nghề nghiệp: Previously: Sales & Marketing Professonal. Currently: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: On-line English teacher. Substitute teacher at K-12. Various business sales trainings.

Sở thích: travel, music, ocean sports, sumo wrestling, history, different cultures

Giáo dục: Bachelor of Arts: International Studies, University of Nebraska, 1994
Minor: Spanish , University of Nebraska, 1994
TESOL/TESL/TEFL English Teaching Certificate (100 hours), Oxford Seminars, 2017
TESOL/TESL/TEFL Business English Teaching Cert. (40 hours), Oxford Seminars, 2017

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)