Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Gillian Mac

Sở thích: Nature! Languages! Bikes! Music! Cats! Health!

Giáo dục: I went to Temple University and received a BA cum laude in Lingustics. I recently received a TEFL certification.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: