Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

George DA

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 year spent teach english in a Vietnamese orphanage, on a voluntary basis, to young children.

Sở thích: Fitness, Travel, Education, Finance, Football

Giáo dục: BSc Finance and Investment Banking

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)