Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Felipe Rz

Nghề nghiệp: Online Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: L1-L12, Conversation practice and Pronunciation correction , TKT, TEFL Exam

Sở thích: I love to go camping, I love to play basketball, I love to teach L 1 - L 12

Giáo dục: Bachelors Degree in Education. TEFL 150 HRS. TKT 1,2&3

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: