Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Esther Friedrich

Nghề nghiệp: ESL Teacher and Counselor

Kinh nghiệm giảng dạy: Three years of teaching experience with both children and adults.

Sở thích: I love documentaries, fantasy novels, yoga, and music.

Giáo dục: I received my BA in Psychology from Michigan State University.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: