Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Emily TH

Nghề nghiệp: Author, English Tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutoring English for 2 years at my University to students who were studying abroad.

Sở thích: Traveling, riding bike, writing novels, poetry

Giáo dục: Oregon State University- English/Creative Writing

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)