Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Elizabeth Gorrin

Nghề nghiệp: Pronunciation Teacher

Giáo dục: I studied the CELTA certificate in Sydney. And before that, I studied music at university in Canberra, Australia

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: