Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Dylan Had

Kinh nghiệm giảng dạy: In the past, I've helped candidates improve their English in terms of grammar, vocabulary and conversational skills.

Giáo dục: Hope College
Degree: International Studies - BA
Minor: Buisness

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)