Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Doug F

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Substitute English teacher with IMAC in Guadalajara, Jalisco, Mexico

Sở thích: Writing, cooking, film, podcasts, comedy

Giáo dục: ITTO - Teaching English as a Second Language

Indiana University - English and Creative Writing

New York University - Editing

New York Film Academy - Filmmaking

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: