Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Dave Ryan

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Adult Education in ESL, Student Teaching in TESOL Master's program.

Sở thích: History, sport, playing music, spending time with my family & friends

Giáo dục: Fairfield University, MA TESOL;

Marist College, BA Political Science;

Salzburg College, Year Abroad Program;

Fairfield College Preparatory School, Jesuit High School

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)