Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Darry UK

Nghề nghiệp: English teacher / piano player/teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: -Gaba conversation school in Ebisu Japan
-Berlitz Ikebukuro

Sở thích: piano, jazz, music,

Giáo dục: BA Music / TEFL-TKT

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: