Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Dar D

Nghề nghiệp: Day Trader/Music Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Music Teacher
Self Defense Instructor

Sở thích: Music, History, Art

Giáo dục: Criminology B.A. University of Cincinnati

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)