Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Christopher Frittelli

Nghề nghiệp: Musician, Teacher, Student

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 Years teaching at a private school
1 Year freelance tutoring

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)