Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Chris Harrel

Nghề nghiệp: Translator

Kinh nghiệm giảng dạy: I have tutored English for 8 years

Sở thích: Technology, programming, Korea, Japan, China, movies, bicycles, traveling

Giáo dục: Defense Language Institute, Monterey, Ca
Sogang University, Seoul, South Korea

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)