Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Calum Blundell

Nghề nghiệp: EFL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 year - Tokyo, Shane English school
3 months - English summer school

Sở thích: Travel, History, Business, Politics, Literature, Sports, Languages

Giáo dục: 2.1 - Travel and Tourism Management, Northampton University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)