Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Brandon Tu

Nghề nghiệp: Musician, Writer, Performer

Kinh nghiệm giảng dạy: 8+ Years of Music lessons and private tutoring experience

Sở thích: Music, History, Books, Film, Language, Technology

Giáo dục: Berklee College of Music. B.A. in Professional Music

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)