Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Brad K

Nghề nghiệp: Student, Musician

Sở thích: All sports, Music, food, drink!

Giáo dục: High school in Phoenix, Los Angeles College of Music.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: