Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Bill Nolan

Nghề nghiệp: Retired college professor

Kinh nghiệm giảng dạy: I taught college for 35 years

Sở thích: I enjoy photography, travel, astronomy, reading, woodworking, pets, grandchildren, and have written several books.

Giáo dục: I have attended 7 colleges and have several degrees, including BA, MA, and DD.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)