Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Benjamin Chenn

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Over 7 years of private tutoring experience
2 years teaching English online
1 year teaching English in Russia

Sở thích: I enjoy travelling, basketball, poker, music, film making, and fitness.

Giáo dục: Bachelors of Arts in Economics and Finance at Binghamton University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)