Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ben Cee

Nghề nghiệp: University lecturer - Media studies.

Kinh nghiệm giảng dạy: Taught English in Taipei in 1991
University lecturer - Media studies for the past 6 years

Sở thích: Business in general , cameras , video equipment and sports

Giáo dục: Tshwane University of Technology -Journalism. Busy completing my law degree.
Tefl certificate and Diploma

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Nam Phi (Thông thạo)

Video Hồ sơ: