Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Andy GR

Nghề nghiệp: TEFL certificated English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Online teaching experience with adults and kids, over 3 years.

Sở thích: World travel, languages and crafts

Giáo dục: Universidad Blas Pascal, Cordoba, Argentina

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: