Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Andrew Monk

Kinh nghiệm giảng dạy: New to teaching but eager to help.

Giáo dục: Southport Technical College - Technologies 1986,

Liverpool Polytechnic - Mechanical/Electronics Engineering 1990,

Liverpool John Moores University - Sports Science/Psychology 1996.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)