Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Allison Black

Nghề nghiệp: English Teacher At TalkBee

Kinh nghiệm giảng dạy: Senior at University of Iowa, Linguistics (with a focus in ESL)
Currently an English teacher at TALKBEE
Volunteer at the University of Iowa's Conversation Center

Sở thích: I love art and movies! I play the piano and guitar, and I love to talk about music!

Giáo dục: Current senior at University of Iowa (Will graduate Spring 2020)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: