Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alexis Cavs

Nghề nghiệp: Online ESL Instructor

Kinh nghiệm giảng dạy: 4 year expereince as a LINC, ESL Instructor at LINC centers, school boards and private school.
Online instructor - 2 years

Sở thích: Skipping, quality time with my family

Giáo dục: Honors Bachelor Degree at University of Toronto

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)