Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alec Ausbrooks

Nghề nghiệp: Cambly Tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: Yes

Sở thích: Visual Art
Music
Sports
Travel
Culture
Technology
Space
Photography
Cycling

Giáo dục: Cal. State Univ., Chico - Museology
Cal. State Univ., Chico - Anthropology - BA
Univ. of Oklahoma - Museum Studies - MA
TESOL Certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: