Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Aaron Ross

Nghề nghiệp: English Tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: I am new to tutoring but I have many resources to help you learn.

Sở thích: Music, travel, good conversations, food

Giáo dục: Oxbow Institute, TESOL Certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: