Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Aaron Kruger

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 years teaching in classrooms, with 2 years of teaching online

Giáo dục: Waikato university, English literature

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: