Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

David Cardwell

Nghề nghiệp: CEO/President
Education
Hospital CEO for 20+ years in multiple countries.

Sở thích: American, newly retired. Previous teacher and College instructor.

Giáo dục: PhD
Finance and Banking
PhD Economics, MSM Management, BSW

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Thái (Hội thoại)

Video Hồ sơ: